Vedtægter og forretningsorden

Styrelsen har udarbejdet en forretningsorden der arbejdes efter.

pdfFUF forretningsorden


  

 
 
Vedtægter for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd 
 
§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er ”Frederikshavn Ungdoms Fællesråd” – i det følgende benævnt FUF.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er

 • at være fællesrepræsentant for foreninger med hovedvægt på aktiviteter for unge i Frederikshavn kommune.
 • at medvirke til at skabe offentlig interesse for børn og unges vilkår.
 • at medvirke til at børn og unge inkluderes i fællesskaber samt styrke sammenhold og netværk foreningerne imellem.
 • at repræsentere medlemsforeningerne i forhandlinger med offentlige myndigheder, institutioner m.v

§ 3 Medlemskab

Som medlem af FUF kan optages enhver forening, der vægter ungdommen, og blandt sine medlemmer tæller en del unge.

Medlemsforeninger kan samtidigt være medlemmer af flere paraplyorganisationer og landsorganisationer, men kan ikke have selvstændig repræsentation i de organer, hvor FUF er indsat eller indvalgt som fællesrepræsentant, således interessekonflikter undgås.  

Anmodning om optagelse som medlem rettes til styrelsen for FUF og skal være bilagt:

 • fortegnelse over foreningens ledelse
 • et eksemplar af foreningens love
 • kort beskrivelse af foreningens ungdomsarbejde.

Styrelsen afgør på det førstkommende styrelsesmøde, om optagelse kan finde sted.

Hvis en forening ønsker at ophøre som medlem af FUF, fremsættes et sådant ønske skriftligt til FUF’s styrelse. Når styrelsen skriftligt har bekræftet modtagelsen over for foreningen, er foreningen ophørt som medlem. Eventuelt betalt kontingent for året kan ikke kræves tilbagebetalt.

Handler en forening mod FUF’s tarv eller vedtægter, kan den ekskluderes. Beslutning herom kan foretages på et styrelsesmøde.

§ 4 Repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabsmødet er FUF’s øverste myndighed.

For hver medlemsforening kan møde 2 stemmeberettigede repræsentanter, som udgør repræsentantskabet. Til mødet er der yderligere adgang for indtil 2 medlemmer fra hver medlemsforening, dog uden stemmeret. ”FUF’s styrelses Formand, næstformand og valgte styrelsesmedlemmer har stemmeret ud over de 2 stemmer, der tilfalder den forening, de er medlem af.

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år inden udgangen af april måned. Mødet indkaldes via nyhedskanaler herunder hjemmeside, facebook og nyhedsbreve og senest 3 uger før afholdelsen. Indkaldelsen vedlægges dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Styrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af formand (lige årstal)
 6. Valg af næstformand (ulige årstal)
 7. Valg af styrelsesmedlemmer
 8. Valg af styrelsessuppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Budgetforslag for indeværende år
 12. Eventuelt

 
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indsendes til styrelsen senest 14 dage før mødets afholdelse, hvorefter indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Beretning og regnskab kan fremsendes efter anmodning fra medlemsforeningerne inden repræsentantskabsmødet.

Ønsker styrelsen eller mindst 1/3 af medlemsforeningerne afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, indkaldes dette via nyhedskanaler herunder hjemmeside, facebook og nyhedsbreve med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Ved repræsentantskabsmødet træffes beslutninger ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede, for at være gyldige. Såfremt styrelsen eller 2 repræsentanter forlanger det, sker afstemningen skriftligt.

Der føres referat fra mødet, der efterfølgende offentliggøres på FUF’s hjemmeside eller via relevante nyhedskanaler.

 
§ 5 Styrelsen

På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges blandt medlemsforeningernes medlemmer over 18 år en styrelse bestående af:

 • formand
 • næstformand
 • 5 - 7 styrelsesmedlemmer
 • 2 styrelsessuppleanter
 • 2 revisorer
 • 1 revisorsuppleant

Kandidater til formand, næstformand og styrelsesmedlemmer skal opstilles af en eller flere medlemsforeninger. Såfremt der på repræsentantskabsmødet ikke er indkommet forslag, kan styrelsen foreslå kandidater. Formanden vælges i lige år og næstformanden i ulige år ved særskilt afstemning. Der vælges 3 - 4 styrelsesmedlemmer i lige år og 2 - 3 i ulige. Alle valg gælder for 2 år.

Kasserer kan udpeges af styrelsen udenfor den valgte styrelse.

Kandidater til styrelsessuppleanter kan foreslås af repræsentantskabsmødet. Der vælges 2 styrelsessuppleanter. Valget gælder for 1 år.

Kandidater til revisorer og revisorsuppleant kan foreslås af repræsentantskabsmødet.

Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valget til revisor gælder for 2 år, valg til revisorsuppleant gælder for 1 år.

Revisorer og revisorsuppleanter kan ikke samtidigt være medlemmer af eller suppleanter til styrelsen.

Såfremt styrelsen, 2 repræsentanter eller 1 af de foreslåede kandidater ønsker det, afholdes valget skriftligt. Valgt er den, der opnår flest stemmer. Såfremt der kun er 1 opstillet kandidat til formand eller næstformand, og kun det antal kandidater til de øvrige poster, som skal vælges, betragtes de opstillede som valgt uden afstemning. Såfremt der opnås stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, foretages der omvalg blandt de, der har fået lige mange stemmer. Omvalg foretages altid skriftligt.

Indtræder en suppleant som medlem af styrelsen eller som revisor, udløber dennes funktionsperiode på samme tidspunkt, som det ordinært valgte medlems ville have gjort.

Styrelsen fastsætter selv sin dagsorden m.h.t. møder og konstituering. Der føres referat fra møderne, som er tilgængelige for medlemsforeningerne via FUF’s hjemmeside. Styrelsen kan dog bestemme, at dele af referater, hvis dette angår personer eller foreninger, eller andre hensyn gør sig gældende, ikke skal offentliggøres. Dette skal fremgå af en påtegning på referatet. Styrelsen kan efter behov bestemme, at andre end de valgte medlemmer deltager i møderne, dog uden stemmeret.


§ 6 Økonomi

 
Til dækning af FUF’s udgifter fastsætter det ordinære repræsentantskabsmøde indeværende års kontingent.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af de valgte revisorer, inden det næstkommende repræsentantskabsmøde, og forelægges derefter på mødet til godkendelse.

Er kontingent, ikke betalt senest 10 dage efter 3. rykker, mister vedkommende forening sin stemmeret på repræsentantskabsmødet, og kan efterfølgende ekskluderes. Foreningen kan først genoptages som medlem, når restancen er betalt.

§ 7 Ophævelse

Ophævelse af FUF sker ved vedtagelse på 2 på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøder, afholdt med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, og med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Afstemningen foretages skriftligt.

Ved ophævelse fyldestgøres alle forpligtelser overfor medlemmer og evt. kreditorer, hvorefter resterende midler anvendes til ungdomsformål i Frederikshavn kommune efter repræsentantskabets beslutning.

 
Senest revideret på generalforsamling 19. april 2022.

Udskriv E-mail

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP