Frederikshavn Ungdoms Fællesråd Vedtægt

Opdateret 2015

§ 1
 
Foreningens  navn  
 
Foreningens  navn er ”Frederikshavn Ungdoms Fællesråd” – i det følgende benævnt FUF.  
 
 
§ 2
 
Foreningens  formål  

 
Foreningens formål er : 
 
• At være fællesrepræsentant for ungdomsforeninger i Frederikshavn kommune.

• At  styrke sammenholdet og fremme indbyrdes forståelse foreningerne imellem, ved etablering af praktisk samarbejde, og formidling af oplysninger om ungdomsarbejdets forskellige former.

• At medvirke til at skabe offentlig interesse for ungdommens problemer, og til at sætte disse under debat i foreningernes egne forsamlinger.  

• at repræsentere medlemsforeningerne i forhandlinger med offentlige myndigheder, institutioner m.v.  

• at rejse og behandle spørgsmål, der direkte eller indirekte angår ungdomsarbejdet i Frederikshavn kommune.  

• at påtage sig opgaver, der tjener til støtte og fremme af ungdomsarbejdet og ungdommens interesser.  

 
 
§ 3
 

Medlemskab

Som medlem af FUF kan optages enhver forening, der vægter ungdommen, og blandt sine medlemmer tæller en del unge.  

Medlemsforeninger kan samtidigt være medlemmer af flere paraplyorganisationer og landsorganisationer, men kan ikke have selvstændig repræsentation i de organer, hvor FUF er indsat eller indvalgt som fællesrepræsentant.

Anmodning om optagelse som medlem rettes til styrelsen for FUF og skal være bilagt:

• fortegnelse over foreningens ledelse 

• et  eksemplar af foreningens love

Det førstkommende ordinære styrelsesmøde afgøres det om optagelse kan finde sted. 

Hvis en forening ønsker at ophøre som medlem af FUF, fremsættes et sådant ønske skriftligt til FUF’s styrelse. Når styrelsen skriftligt har bekræftet modtagelsen over for foreningen, er foreningen ophørt som medlem.  

Eventuelt betalt kontingent for året kan ikke kræves tilbagebetalt fra FUF. Handler en forening mod FUF’s tarv eller vedtægter, kan den ekskluderes på et ordinært eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.  

 
  § 4

Repræsentantskabsmødet 

Repræsentantskabsmødet er FUF’s øverste myndighed.  

For hver medlemsforening kan møde 2 stemmeberettigede repræsentanter, som udgør repræsentantskabet.

Til mødet er der yderligere adgang for indtil 2 medlemmer fra hver medlemsforening, dog uden stemmeret.

Formand, næstformand og valgte styrelsesmedlemmer har stemmeret ud over de 2 stemmer, der tilfalder den forening, de er medlem af.

Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år inden udgangen af april måned.

Mødet indkaldes skriftligt og senest 3 uger før afholdelsen.

Indkaldelsen  vedlægges dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent  
 2. Styrelsens beretning  
 3. Regnskab  
 4. Budgetforslag for indeværende  år  
 5. Godkendelse af nye medlemmer (hvis  aktuelt)  
 6. Indkomne forslag  
 7. Valg af formand  (lige årstal)  
 8. Valg af næstformand (ulige årstal)  
 9. Valg af styrelsesmedlemmer  
 10. Valg af styrelsessuppleanter  
 11. Valg af revisorer
 12. Valg af revisorsuppleant  
 13. Eventuelt  

Med dagsordenen sendes også, så vidt muligt, styrelsens beretning, revideret regnskab og budgetforslag.  

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indsendes til styrelsen senest 14 dage før mødets afholdelse, hvorefter indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.  

Ønsker styrelsen eller mindst 1/3 af medlemsforeningerne afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, indkaldes dette skriftligt med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Ved repræsentantskabsmødet træffes beslutninger ved simpelt flertal.

Såfremt styrelsen eller 2 repræsentanter forlanger det, sker afstemningen skriftligt.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede, for at være gyldige.

Afstemningen sker altid skriftligt.  

Der føres referat fra mødet, der efterfølgende tilsendes medlemsforeningerne.  

§ 5

Styrelsen  

På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges blandt medlemsforeningernes medlemmer over 18 år en styrelse bestående af:  

 • formand  
 • næstformand  
 • 7  styrelsesmedlemmer  
 • 2  styrelsessuppleanter  
 • 2  revisorer  
 • 1  revisorsuppleant  

Den valgte styrelse suppleres med 2 medlemmer, valgt af det kommunale folkeoplysningsudvalg.  

Kandidater til formand, næstformand og styrelsesmedlemmer skal opstilles af en eller flere medlemsforeninger.  

Såfremt der på repræsentantskabsmødet ikke er indkommet forslag, kan styrelsen foreslå kandidater.

Formanden vælges i lige år og næstformanden i ulige år ved særskilt  afstemning.

Der vælges 4 styrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige. Alle valg gælder for 2 år.  

Kandidater til styrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant kan foreslås af repræsentantskabsmødet.

Der vælges 2 styrelsessuppleanter. Valget gælder for 1  år. 

Der  vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år.

Revisorer og revisorsuppleanter kan ikke samtidigt være medlemmer af eller suppleanter til styrelsen.  

Såfremt styrelsen, 2 repræsentanter eller 1 af de foreslåede kandidater ønsker det, afholdes valget skriftligt.

Valgt er den, der opnår flest stemmer.

Såfremt der kun er 1 opstillet kandidat til formand eller næstformand, og kun det antal kandidater til de øvrige poster, som skal vælges, betragtes de opstillede som valgt uden afstemning.

Såfremt der opnås stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, foretages der omvalg blandt de, der har fået lige mange stemmer.

Omvalg foretages altid skriftligt.  

Indtræder en suppleant som medlem af styrelsen eller som revisor, udløber dennes funktionsperiode på samme tidspunkt, som det ordinært valgte medlems ville have gjort.

Styrelsen fastsætter selv sin dagsorden m.h.t. møder og konstituering.

Der  føres  referat  fra møderne, som i princippet er tilgængelige for medlemsforeningerne.

Styrelsen kan dog bestemme, at dele af referater, hvis dette angår personer eller foreninger, eller andre hensyn gør sig gældende, ikke skal offentliggøres.

Dette skal fremgå af en påtegning på referatet.  

Styrelsen kan efter behov bestemme, at andre end de valgte medlemmer deltager i møderne, dog uden stemmeret.  

§ 6 

Økonomi

Til dækning af FUF’s udgifter fastsætter det ordinære repræsentantskabsmøde indeværende års kontingent.  

Regnskabsåret følger kalenderåret.  

Regnskabet revideres af de valgte revisorer, inden det næstkommende repræsentantskabsmøde, og forelægges derefter på mødet til godkendelse.

Er kontingent, trods påkrav i anbefalet brev, ikke betalt senest en måned efter påkravet, mister vedkommende forening sin stemmeret på repræsentantskabsmødet, og kan efterfølgende ekskluderes på dette. Foreningen kan først genoptages som medlem, når restancen er betalt.  
 
 § 7 

Ophævelse

Ophævelse af FUF sker ved vedtagelse på 2 på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøder, afholdt med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, og med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Afstemningen foretages skriftligt.

Ved ophævelse fyldestgøres alle forpligtelser overfor medlemmer og evt. kreditorer, hvorefter resterende midler anvendes til ungdomsformål i Frederikshavn kommune efter repræsentantskabets beslutning.  

Udskriv E-mail

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP