Nyhedsbrev 13.05.2015

onsdag, 13 maj 2015

FUF må acceptere de ændringer som er fremlagt omkring Frederikshavner Ordningen, med 4 væsentlige forbehold som ønskes rettet

  1. Den egentlige støtteordning bør, som det siden lovensindførelse har været sædvane, godkendes i byrådet.
  2. Det årlige takstblad bør i høring i Folkeoplysningsudvalg før endelig vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalg.
  3. En procentsats af den samlede pulje bør gives til paraplyorganisationerne og ikke et fastlåst beløb.

FUF's samlede høringssvar er som følger:

Virksomhedsordning skal ikke pålægges frivillige foreninger som paraplyorganisationerne, en samarbejdsaftale kan om nødvendigt accepteres.
Høringssvar – ændringer i Frederikshavner Ordningen
FUF påpeger den meget hyppige frekvens af ændringerne i Frederikshavner ordningen og ser gerne arbejdsro på området. Herved når man, at se konsekvenserne af den ene reform før nye forslag til ændringer gennemføres.
Når dette er sagt, kan vi dog i nuværende ændringsforslag acceptere det nu fremlagte, dog med undtagelse af nogle meget vigtige punkter, som hermed uddybes:

1. Frederikshavner Ordningen skal ikke længere godkendes af byrådet.
Ordningen kan – hvis forslaget vedtages - ene og alene ændres af et meget lille flertal i Kultur og Fritidsudvalget uden hørings-pligt.

Dette mener FUF er uacceptabelt. Stort set alle borgere i kommunen har enten selv eller gennem deres børn berøring med det frivillige foreningslivs klubber og foreninger. Derfor bør ændringer af den kommunale støtteordning, som er det fundamentale økonomiske grundlag for Frederikshavn Kommunes store og velfungerende fritids- og foreningsliv, være et anliggende som skal godkendes af det samlede byråd. Ellers risikeres en mangeårig praksis fra starten af 60’erne med stabilitet og politisk bred opbakning af det mangfoldige frivillige folkeoplysende foreningsliv at gå tabt.
Det kan accepteres at takster og procentsatser kan variere efter det kommunale budget og derfor kan tilrettes af Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med den årlige budgetbehandling, men som et absolut minimum bør det derfor tydeligt fremgå, at Folkeoplysningsudvalget skal være høringspart i processen med takstreguleringen.

2. Driftstilskud til paraplyorganisationerne
NUVÆRENDE TEKST ØNSKES BEVARET: Til Idrætssamvirket og Frederikshavn Ungdoms Fællesråd ydes et årligt driftstilskud på 4 % af den i budgettet afsatte sum til aktivitetstilskud. Beløbet deles ligeligt mellem de 2 organisationer og udbetales i 2 rater uden ansøgning.
Procentsats og fordeling ønskes fastholdt. Det nye forslag om et fast beløb som er reduceret 30% er ikke acceptabelt, i dag får paraplyorganisationerne tilskud efter budgetrammes størrelse, det vil sige at hvis budgetrammen til foreningerne stiger øges paraplyernes tilskud og omvendt hvis den samlede budgetramme falder.
Hvis ikke der fastholdes en procentsats vil beløbet heller ikke pristalsreguleres hvilket i praksis vil betyde, at tilskuddet falder yderligere ca. 2% om året.
En reduktion i beløbet til paraplyorganisationerne vil ikke give en budget besparelse i det samlede budget, da besparelsen ligger inden for budgetrammen.

Virksomhedsplan for paraplyorganisationerne
NYT FORSLAG SOM IKKE ØNSKES VEDTAGET: Paraplyorganisationerne skal fremover udarbejde og indsende virksomhedsplan og regnskab.
FUF og IS er frivillige foreninger og IKKE virksomheder. FUF indsender årligt regnskab fremlægger på hjemmeside og rundsender i nyhedsbrev efter ordinært repræsentantskabsmøde, formandsberetning, regnskab, budget, visionsplaner samt oversigt over, hvem der er ansvarlig for arbejdsområder FUF arbejder med.
Paraplyorganisationerne er ikke virksomheder med lønnede medarbejder, men frivillige foreningsfolk der arbejder ulønnet. FUF er af den opfattelse at arbejdet er fuldt gennemsigtigt. Derfor ønskes ikke yderligere administration og papirarbejde.

Samarbejdsaftale /forventningsafstemning i stedet for virksomhedsplan
En samarbejdsaftale / et årshjul kan være et instrument til at fremme dialogen og samarbejdet mellem paraplyorganisationer og CKF/KFU og forbedre arbejdsgangen.
Følgende opgaver er nogle af de som, blandt meget andet, varetages i dag for det procentvise tilskudsbeløb. En reduktion på 30% frygtes at gå ud over disse mange opgaver, som ikke skønnes at kunne udføres billigere.
Alternativet er, at mange af opgaverne fremover ikke kan løses.

Nyhedsbreve. Der udsendes løbende nyheder og inspirationsmateriale til       foreningslivet, pt ca. 40 gange/år.
Hjemmesider. Der vedligeholdes dagligt 3 hjemmesider og 1 årligt.

1 Fritid.Frederikshavn - beskrivelse og kontaktinfo på alle foreninger.
2 FIT DEAL - tilbud om deltagelse i foreningsaktiviteter for alle borgere.
3 FUF.nu – vejledning, hjælp og inspiration til foreningslivet, referater m.v.
4 GODT GÅET – hjemmeside til brug for indberetning og informationer.
c.Konferencer. Med jævne mellemrum afholdes store og små konferencer om foreningsvilkår for forskellige målgrupper.
d.WINKAS Netværksmøder. Der afholdes netværksmøder flere gange årligt i de 3 største byer i kommunen.
e.Foredragsaftener. Der inviteres talere til informations og inspirationsmøder
f.Debataftener. Foreningslivet inviteres til dialog og debat om aktuelle emner.
g.Orienteringsmøder. Løbende orientering om specifikke og relevante emner.
h.Skolereformen. Møder i skoledistrikter samt kontakt til skolebestyrelserne.
i.GODT GÅET. Paraplyorganisationerne indsamler og behandler kandidater.
j.Fritidsfacilitetsundersøgelse. Paraplyerne har gennemført en stor analyse.
k.Hjælp til at finde lokaler og maksimal udnyttelse af forenings faciliteter.
l.Hjælp og vejledning i byggesager. Bl.a. kontakt til Lokale- og Anlægsfonden.
m.Hjælp til opstart af foreninger eller sammenlægninger af samme.
n.Hjælp til nødlidende foreninger og foreninger i krise, støtte og vejledning.
o.Afholdelse af kasserer kurser i samarbejde med Center for Kultur og Fritid.
p.Foreningernes dag. Mange forskellige foreningsevents, f.eks. med FREDERIK.
q.Integrationsarbejde. Afholdelse af arrangementer og events f.eks. i asylcenteret
r.SSP-indsatsen. Samarbejde med politi, socialvæsen og skoler om udsatte unge.
s.Politiske unge-møder. Debat og fokus på valgret og demokratiforståelse.
t.Ungebyråd og demokratisering af unge i Frederikshavn Kommune.
u.Kontakt og møder med bestyrelser og ledere i bl.a. selvejende institutioner.
v.Foreningsudvikling. Informationsformidling om forskellige foreningsmodeller.
w.Lederpleje. Hjælp og støtte til foreninger omkring hvervning og fastholdelse.
x.Politisk netværk og tæt kontakt til byråd og det kommunalpolitiske system.
y.Opgaver i Folkeoplysningsudvalg, Grønt Råd, Integrationsråd, Ungdomsskolen.
z.Kontakt til landsorganisationerne DIF, DGI og DUF, herunder Spejdersamråd.

Afrunding og behandling af høringssvar.
Vi håber for det samlede foreningsliv på et fortsat konstruktivt samarbejde imellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget samt de to paraplyorganisationer med hver deres målgruppe og formål.
Med ønsket om en positiv behandling af FUF’s høringssvar.

Med venlig hilsen en samlet styrelse for Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP