Nyhedsbrev 04.09.2019

onsdag, 04 september 2019

FUF NYHEDSBREV MED INFORMATION TIL LÆSERE OG MEDLEMSFORENINGER

FRITIDSKONSULENT
GENERALFORSAMLING

NYT STYRELSESMEDLEM
HUSK ANSØGNINGSFRIST
UDBETALT DRIFTSTILSKUD
FORENINGERNES DAG I FRH
FORTÆL FUF OM FORENINGEN
HELE VERDEN I FREDERIKSHAVN
 

FUF’s nyhedsbrev udsendes ca. 1 gang om måneden
TILMELD ALLE FORENINGENS LEDERE OG INTERESSEREDE TIL FUF NYHEDSBREV.
Tilmelding, tidligere debatindlæg og info, findes her…

STIFTENDE GENERALFORSAMLING
Fire foreninger bag etableringen af et kommende aktivitets- og multicenter i Frederikshavn, Frederikshavn Firmaklubber, JAM Frederikshavn Cheerleadere, DanceStudio og Gymnastikforeningen FG90, har 14. august 2019 afholdt stiftende generalforsamling og etableret foreningen ”MultiCenter Frederikshavn,” med foreløbig følgende 4 formål:


Stk 1, at etablere et multicenter i Frederikshavn for foreningens medlemmer.
Stk 2, at fremme interessen for forskellige aktiviteter, fællesskaber og socialt samvær, sundhed og trivsel.
Stk 3, at arbejde på at tilbyde lokaler, faciliteter og væresteder for klubber, foreninger og uorganiseret fritidsliv i Frederikshavn.
Stk 4, at skaffe økonomiske midler til etablering af et moderne multicenter i Frederikshavn.

Som medlemmer af foreningen kan optages alle frivillige foreninger, der aktivt vil arbejde for foreningens formål.
Nye medlemmer skal godkendes af et flertal i bestyrelsen.


Foreningen ledes af bestyrelsen, bestående af et medlem fra hver medlemsforening. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen vil endvidere supplere sig med øvrige personer med særlige kvalifikationer, disse har ikke stemmeret.

Flere foreninger er med på sidelinien, og i øjeblikket er bestyrelsen ved at supplere sig med eksterne kompetencer til at drive projektet videre. Der har gennem længere tid været ført forhandlinger med politikere og Arena Nords bestyrelse, og der arbejdes nu konkret på planer om udbygning af sydsiden af Arena Nord, som udgangspunkt for etableringen af nye moderne faciliteter til frederikshavnere og den frederikshavnske ungdom. Den store park indbyder til spændende udendørsfaciliteter som parkour, skater og cykelramper, ligesom motion og gymnastik vil blive en del af området. Endvidere er der god plads til yderligere udendørs klubliv, forskellige foreningstyper og f.eks. spejderaktiviteter i området med bakker og søer. Indvendigt skal der arbejdes med motorik og bevægelses faciliteter, ligesom nødvendige klublokaler, opvisnings- og træningshaller er på tegnebrættet. Se mere i de foreløbige beskrivelser.

Eller følg den forudgående proces.

Evt. interesserede kan for videreformidling foreløbig henvende sig igennem FUF NYHEDSBREVs mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

NYANSAT KOMMUNAL FRITIDSKONSULENT
Som omtalt i tidligere FUF NYHEDSBREV har en fritidskonsulent gennem flere år stået højt på FUF’s ønskeliste. En sådan er nu ansat pr. 1/8-19. FUF byder velkommen til Søren Frederiksen, som med et godt lokalkendskab og fødderne solidt plantet i det lokale foreningsliv, helt sikkert vil blive en stor gevinst for Frederikshavn Kommunes klubber og foreninger. FUF har allerede afholdt møde med Søren og ser frem til et særdeles udbytterigt samarbejde.
Det er vores håb at rigtig mange klubber og foreninger – også de idebetonede og FDF/spejderorganisationerne - vil rette henvendelse til fritidskonsulenten for at styrke deres arbejde, også på det administrative plan.
Endvidere vil FUF forfølge sin vision om synlighed af foreningslivet i forbindelse til nye grupperinger af børn og unge som dyrker fritidsaktiviteter udenfor det etablerede foreningsliv.
Søren har udover sit engagement i floorball, foruden et alment bredt foreningsengagement, også haft tilknytning til det kommunale gadeteam.
Så brug fritidskonsulenten i netop Jeres forening. Center for Kultur og Fritid har netop udsendt følgende meddelelse.

Se eller gense et lille genbrugt klip fra TV2Nord med Søren Frederiksen fra sidste valgkamp og et festligt gensyn med medlemmer fra KFU. Store og alvorlige problemer med at tiltrække unge til foreningslivet i Frederikshavn Kommune, blev for år tilbage blev påpeget af FUF, kun få foreninger har knækket koden, men en af de få, der har fat i den lange ende, er Søren Frederiksen, VELKOMMEN TIL…. 

HELE VERDEN I FREDERIKSHAVN
Det store traditionsrige arrangement, hvor alverdens lande mødes og udveksler mad, kultur og traditioner, afholdes igen i år d. 14. september. Har I som forening tid og lyst til at præsentere Jeres aktiviteter eller hverve nye medlemmer og deltage i fællesskabet, så er I meget velkomne. Det er en stor oplevelse at kikke forbi Maskinhallen i Frederikshavn, enten man kommer som forening eller privatperson, i kortere eller længere tid, overvej det i Jeres forening og kontakt arrangørerne.

Se Lokalavisen I år er temaet ”DANS

FORENINGERNES DAG I FREDERIKSHAVN
”Sjovt og Sundt”, sådan lyder temaet til årets foreningsarrangement i gågaden Frederikshavn, når FREDERIK inviterer foreninger til morgenkaffe med morgenbrød og til at deltage nogle timer i tidsrummet kl. 10-14. Arrangementet afvikles samtidig med ”Hele Verden i Frederikshavn” d. 14. september, tilmelding er fortsat mulig, men det haster, se invitationen LINK dokument invitation til foreningernes dag

og følg med på FREDERIKS hjemmeside.
Bonusinfo: FUF kommer i løbet af 2020/2021 med et udvidet initiativ sammen med fritidskonsulenten, det bliver en FORENINGS-FESTIVAL og en stor frivillig-fest. En hel uges synlighed af foreningslivet, men meget mere herom senere i FUF NYHEDSBREV

KURSUS I KLATRING
Sidste udkald. FUF viderebringer et godt tilbud til klubber og foreninger i kommunen. Et klatreinstruktør kursus. Prøv en ny og udfordrende aktivitet i september måned. Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole og FFK centret afholder kursus i sikring og klatring. Der ydes instruktør tilskud til arrangementet for frivillige ledere (op til 80%). Tilmeldingsfristen er overskredet, men måske er der stadig muligheder, hvis man er hurtig.


Læs indbydelsen og tilmeld.

FORDELING AF DRIFTSTILSKUD
Foreningernes driftstilskud efter den ”gamle” støtteordning er nu fordelt og fra budgetår 2020 beregnes bagudrettet efter ”ny” folkeoplysnings ordning. Center for Kultur og Fritid har her i sommerperioden udbetalt driftstilskud til ca. 160 foreninger. Det samlede beløb der udbetales er på kr. 18.465.417,- . Dette beløb kommer i 2020 under yderligere pres, idet der allerede for de kommunale budgetter på folkeoplysningsområdet igen er varslet endnu mindst 1 procents nedskæring på det frivillige folkeoplysende foreningsområde. Når politikerne fortsat ikke ønsker, at friholde foreningslivet for besparelser, vil det jo økonomisk ramme mange klubber og foreninger. Derfor var et af formålene med den nyreviderede støtte ordning også at omlægge aktivitetstimetals-støtten til fordel for børn og unge, hvorfor træner/instruktør tilskud samt transporttilskud fremover fordeles i puljer af endnu ukendt størrelse, som henholdsvis talentpulje og transportpulje.

Det på foreningsområdets fordelte beløb i 2019 på kr. 18.465.417,- til kommunens folkeoplysende foreningerne står i skærende kontrast til det, umiddelbart efter kommunesammenlægningen, i 2007 budgetafsatte beløb til hele folkeoplysningsområdet i 2008 på kr. 27.530.785,-.

Det er derfor ikke uden grund at mange foreninger nu efter 10 års reduktioner, føler sig hårdt presset på økonomien, og det hermed fremgår at byrådets prioritering af det frivillige folkeoplysende foreningsliv efter 10 år nu er væsentligt ændret. Det almindelige pristal er ikke faldet, energiomkostninger og øvrige omkostninger er løbende steget, og senest er der varslet en stigning på kommunal renovation, som også mange foreninger skal betale, på op til 30%. Undersøgelser viser at flere voksne er blevet aktive udøvere. Eneste trøst, hvis man da kan bruge det udtryk, er at rigtig mange idebetonede børn og unge foreninger er bukket under og beløbsrammen dermed fordeles på færre klubber, men set fra et børne- og ungdomsperspektiv er det en rigtig kedelig udvikling, som bør kalde til eftertanke……

Se side 24 af 55 for klubber og foreningers driftstilskud 2019

HUSK ANSØGNINGSFRISTER
Desværre oplever vi PT en rigtig kedelig sag, hvor en forening ikke har overholdt de varslede frister for ansøgninger angivet i tilskudsordninger, trods gentagne henvendelser fra forvaltningen og omtaler i FUF NYHEDSBREV.
Det er enhver bestyrelses opgave at støtte og følge kassererens arbejde, og specielt når der er ansøgningsfrister, som skal overholdes. Disse kan findes på Fritidsportalen og i tilskudsordningen. Det er sådan at Folkeoplysningsudvalget, som underlagt Kultur og Fritidsudvalget, administrerer den afsatte ramme til folkeoplysende aktiviteter, foreningslivets godkendte klubber og foreninger.
Som sagt er der tale om en afsat fast ramme, som budgetmæssigt IKKE kan overskrides.
Typisk består rammen af 2 store hovedgrupper, lokaletilskud og aktivitetstilskud, herunder afsatte supplerende tilskudspuljer. Lokale- og facilitetsomkostninger er lovbestemte og udbetales med en procentsats på baggrund af foreningens indberetninger, herefter udregnes supplerende tilskud og aktivitetsbetaling som ligeledes fordeles procentmæssigt og ligeligt i forhold til alle foreningers indberettede oplysninger.
Når pengene er fordelt og udsendt er der ikke noget tilbage, derfor er det vigtigt at alle tal foreligger når ansøgningsfristen udløber.
Når så en forening efterfølgende kommer og skal have penge vil man, i princippet skulle tilbagekalde penge fra samtlige foreninger og dermed genåbne fordelt tilskud. Derfor er det ikke muligt at efterbetale beløb, ligeledes vil man åbne for en ukendt række af forsinkede ansøgere, ligesom de som har fulgt procedurerne, risikerer at underkendes i allerede tildelte og måske forbrugte bevillinger. Eneste mulighed i pågældende sag er at ansøge anlægspuljen 1/11 som FUF også foreslog på pågældende FOU-møde.
Anlægspuljen bruges til vedligehold og nyetablering af faciliteter og lign. Så her kunne der være en mulighed for at få dækket dele af omkostningen.
Beløbsgrænsen på kr. 50.000,- har været en del af støtteordningen siden 1990, desværre var der sket det at flere foreninger overskred denne grænse i en periode, uden at det blev påtalt, men det gør det jo ikke mere rigtigt. Derfor udsendtes allerede i 2018 brev om opstramninger på området, så foreninger i god tid kunne tilpasse sine investeringer. Det er nok de færreste som får godtgjort en fartbøde for hastighedsoverskridelse, med det argument at man kørte med samme hastighed dagen før uden at skulle betale. Naturligvis forsøger FUF i videst muligt omfang at hjælpe foreninger indenfor de rammer politikerne udstikker, men her er eneste mulighed at søge anlægspuljen senest d. 1/11, som i øvrigt er åben for alle folkeoplysende foreninger. Medmindre der kan påvises en forvaltningsmæssig fejl, så så kan der naturligvis køres en klagesag. Se omtalerne på Kanal Frederikshavn og dette svar fra FOU formanden.


NY BYRÅDSREPRÆSENTANT I FUF
Folkeoplysningsudvalget besluttede på sit seneste møde, efter ønske fra Bjarke Dyhr Lynnerup (S) at indsætte Karsten Thomsen (S) i stedet for resten af byrådsperioden.
Det andet byrådsmedlem Bent H. Pedersen fortsætter ufortrødent, hvilket vi i FUF sætter meget stor pris på. Grundet et stort arbejdspres og nye arbejdsopgaver har Bjarke ønsket, at fratræde sin post i FUF’s styrelse. Vi har i FUF været meget glade for Bjarkes store engagement og aktive deltagelse i vore debatter, Bjarke har meget kompetent bidraget til drøftelserne, og han vil med sine synspunkter og sit lokale foreningsengagement blive savnet i FUF styrelse. I stedet ser vi nu frem til et spændende kommende samarbejde med Karsten Thomsen, som jo i den grad er kendt for en yderst aktiv og mangeårig frivillig foreningsindsats. Vi glæder os til at dele synspunkter, lytte til erfaringer og ser frem til mange gode drøftelser om indsatsen blandt kommunens børn og unge.

Stor tak, Bjarke og hjertelig velkommen, Karsten.

DE FRIVILLIGES HUS
FUF har fået sæde i bestyrelsen for FrivilligCenter Frederikshavn og vil herigennem hjælpe foreninger til øget samarbejde med socialt frivilligt arbejde. Har man som forening brug for et mødelokale eller hjælp til en social indsats, så formidler FUF gerne, Til oplysning er netop her i august ansat en ny daglig leder, læs infobrevet.

DER LYTTES TIL FUF
Den kommende støtteordning, Folkeoplysnings-ordningen, er under stadig tilpasning, på foreningsportalen ER fremlagt både lovtekst og fortolknings guide til foreningerne. FUF fastlægger hverken økonomiske ramme eller tekst i tilskudsordningen. Det er politisk bestemt, og det eneste FUF kan i den sammenhæng, er at forsøge at tale foreningernes sag. FUF har været inddraget i forhandlingerne, og må derfor også påtage sig sin del af ansvaret, men i sidste ende er det politisk bestemt. Som tidligere nævnt, har vi været glade for at være inddraget i forløbet, men vi har ingen indflydelse på hverken økonomiske ramme eller den endelige tekst, KFU og byrådet i sidste ende vedtager. Dog kan vi gennem folkeoplysningsudvalget løbende indstille til forbedringer og tilretning af den nye støtteordning. Dette var også tilfældet på seneste FOU møde, hvor et samlet udvalg efter en konkret vurdering af flere foreningers henvendelse om tilsyn og rengøring, anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget en justering af tilskudsreglerne for lokaletilskud med udgangspunkt i lønudgifter for personer, der besidder mere end én funktion.
Den endelige beslutning og formulering offentliggøres senere.


FORTÆL FUF OM JER SELV
SOM MANGE SIKKER HAR BEMÆRKET HAR FUF REDUCERET ANTALLET AF NYHEDSBREVE.

Til gengæld har FUF nu opgraderet sin Facebook og øget antallet af følgere. Foreninger opfordres til at tilmelde nye ledere NYHEDSBREVET og/eller blive følger på FB. FUF udgiver hver uge TIRSDAGSHISTORIEN. Derfor efterlyses gode beretninger om stort og småt i foreningslivet. Send billeder eller en kommentar om Jeres aktiviteter til mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller lav et indlæg på FUF Facebook.
 

Til sidst en advarsel fra Danmarks Idrætsforbund, DIF, om net-svindlere, som kontakter dansk foreningsliv 

Nyhedsbrev

Kontakt FUF

Webmaster
Alif Kracht
Vendssyselgade 21 2 tv,
9000 Aalborg
Mobil 21279330
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

WebBureau ITTP